Beautiful Dashing Bondhu pups.

Those who own setters appreciate their beauty.